قطعات

  • شافت بلند قدیمی قفل دیجیتال سامسونگ

  • فلز داخل قفل الکترونیکی برای قفل کردن

  • رو به رویی قفل بدون دستگیره-زبانه هوک